Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
30 Marca 2020, Anieli, Jana, Kwiryna
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
USŁUGI GEODEZYJNE
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

.
.
....
...
..

Rodzina Nikołaja Drozdowa

Znamy rodzinę Mikołaja Drozdowa (żołnierza Armii Czerwonej) pochowanego na szynkielowskim cmentarzu parafialnym.
21.lutego br., na adres e-mailowy naszego  Serwisu Internetowego Szynkielów (szynkielow@amr.pl) nadeszła niespodziewana, pisana po rosyjsku, bardzo krótka wiadomość: „Я Нэля Хомякова Внучка Дроздова Николая Семеновича”  (tłum. „Ja Nelli Chomiakowa, wnuczka Mikołaja Drozdowa Siemionowicza”).
      Po ponad 71 latach rodzina rosyjskiego żołnierza, uciekiniera z niewoli niemieckiej, spoczywającego na naszym cmentarzu, poznała historię ostatnich dni bardzo bliskiej im osoby. Wszystko to stało się dzięki informacjom o M. Drozdowie zamieszczonym przed kilku laty  na naszej stronie internetowej, ale przede wszystkim dzięki zamieszczeniu w czerwcu 2009r., przez Pana Wojciecha Beszczyńskiego z Gdańska informacji w języku rosyjskim na rosyjskim portalu poszukiwań ludzi, pt „Zabity podczas ucieczki w powiecie wieluńskim.” Do krótkiego opisu losu M. Drozdowa w dniach 19 i 20 lipca 1944r., dodano wówczas adres naszych stron w Internecie, na których zamieszczane były opracowania i zdjęcia z apelu ofiar II wojny światowej, z odsłonięcia tablic na kościele, z porządkowania otoczenia grobu i odsłonięcia imiennej tablicy na grobie M. Drozdowa wraz z nazwiskami Jego morderców - niemieckich żandarmów. Minęło prawie 7 lat aż te informacje przeczytała rodzina M. Drozdowa poszukująca w archiwach danych do sporządzanego drzewa genealogicznego.

      Z korespondencji prowadzonej w marcu i kwietniu bieżącego roku pomiędzy wnuczką Mikołaja Drozdowa Panią Nelli Chomiakową i Lechem Sikorą prowadzącym Serwis Internetowy Szynkielów, poznaliśmy bliżej Mikołaja Drozdowa i Jego rodzinę, – o czym niżej.

     Mikołaj Siemionowicz Drozdow urodził się w 1912r. w miejscowości Bogorodickoje (chutor), w rejonie Pokrowskim, w obwodzie Ługańskim. Gdy powołano go do wojska miał żonę Anastazję Ignatiewną Dikariową, córeczkę Ałłę, a kolejną córeczkę – Eugenię - żona nosiła jeszcze pod sercem. W roku 1941 został zmobilizowany „na wojnę”, lecz nie zachowały się dokumenty świadczące o Jego szlaku bojowym.  W rejestrach archiwalnych zachował się krótki zapis, że zaginął bez śladu w lutym 1944r. Można przypuszczać, że w tym czasie dostał się do niewoli niemieckiej, z której później udało mu się zbiec. W czasie zbliżania się Armii Czerwonej do obecnych granic Polski w naszych okolicach zaczęli się pojawiać uciekinierzy z niewoli niemieckiej, m.in. w lesie koło Lututowa i w Czernicach. Młodego mężczyznę, idącego drogą przy lesie w Borkach Walkowskich, spotkał mieszkaniec tej wsi. Wspominając później opowiadał, że człowiek ten zapytał go o drogę „na wschód”. Tadeusz S. tłumaczył Mu, aby szedł cały czas prosto, w kierunku Walkowa i rzeki Warty. Niestety, uciekinier udający robotnika rolnego, na co miałyby wskazywać niesione przezeń grabie, przypuszczalnie nie zrozumiał objaśnień spotkanego Polaka i, jak się potem okazało, zboczył w stronę Bębnowa. Co było później wiemy z zeznań mieszkańców Szynkielowa przed członkami Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz z relacji osób, którym żandarmi nakazali zawiezienie i pogrzebanie M. Drozdowa na cmentarzu parafialnym (Wawrzyniec Pabianiak, Bronisław Rabikowski).

      Dla nas, byłych i obecnych mieszkańców Szynkielowa, wyjątkowo ważne są słowa napisane przez wnuczkę Mikołaja Drozdowa po zapoznaniu się ze wszystkimi artykułami i zdjęciami zamieszczonymi na stronie www.szynkielow.amr.pl . Oto niektóre z nich:
- „Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo Państwu dziękuję za taki podarunek losu. Jestem bardzo szczęśliwa, że mój dziadek po latach się odnalazł. […] Dziękuję za to, że jesteście.”
- „Ja prawie dwa tygodnie przepłakałam i zachwycałam się i po sto razy wszystko czytałam. Wielkie podziękowania i ukłony dla was wszystkich”.

      I my dziękujemy Pani Nelli za informacje o rodzinie, za zdjęcia i wiele serdecznych słów kierowanych pod adresem mieszkańców Szynkielowa. I tylko żal, że niektórzy z noszących kwiaty i znicze na grób wcześniej „Nieznanego Żołnierza” nie doczekali wiadomości o Jego nazwisku i rodzinie.

      Znany i popularny również w Polsce rosyjski poeta, aktor i pieśniarz Włodzimierz Wysocki dedykował jeden ze swoich licznych utworów żołnierzom, którzy nie wrócili z wojny i tym, którzy na nich czekali. Pieśń i wiersz nosi tytuł „Он не вернулся из боя” (tłum. „On nie powrócił z boju”), a zaczyna się od słów „Dlaczego wszystko nie tak?" […]
No właśnie, dlaczego ???...
https://youtu.be/d_zh92Xv4QI

Redakcja serwisuCЕМЬЯ НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА  (tłumaczenie)

Нашлась семья Николая Дроздова, солдата Красной Армии,  могила которого находится на Шинкеловском приходском кладбище.
21 февраля этого года на электронную почту нашего веб-сайта «Шинкелов» пришло неожиданное, написанное по-русски, очень короткое сообщение: «Я Нелли Хомякова, внучка Дроздова Николая Семеновича».
Понадобилось более 70 лет, чтобы родственники русского солдата, пытающегося убежать из немецкого плена и могила которого находится на нашем приходском кладбище, узнали о событиях, произошедших в последние дни жизни очень близкого им человека. Это стало возможным благодаря появившейся на нашем сайте информации о Николае Дроздове. Но еще раньше, в 2009 году, господин Войцех Бещинский разместил на русском поисковом сайте информацию, написанную на русском же языке, под названием «Убит при попытке к бегству в повете Велюнским».  В этом материале  было краткое описание событий 19-20 июля 1944 года, указаны  адреса наших сайтов  в интернете, на которых были опубликованы результаты поисков и фотографии с церемонии открытия памятной доски на костеле и на могиле Николая Дроздова, а также названы фамилии его убийц – немецких жандармов. Прошло почти 7 лет, пока эти сведения попали к семье Николая Дроздова.

Благодаря переписке между внучкой Николая Дроздова Нелли Хомяковой и основателем сайта «Шинкелов» Лехом Сикорой мы смогли ближе узнать Николая Дроздова и его семью.

Николай Семенович Дроздов родился в 1912 году на хуторе Богородицком Покровского района Луганской области. Когда его призвали в армию, дома осталась беременная второй дочерью жена Дикарева Анастасия Игнатьевна и маленькая дочка Алла.  В 1941 году он ушел на войну, но документы, свидетельствующие о его боевом пути, к сожалению, безвозвратно утеряны. В архивных списках осталась  краткая запись, что он пропал без вести в феврале 1944 года. Мы можем только предполагать, что в то же самое время он попал в плен, из которого позже ему удалось сбежать. В то время Красная Армия  уже приближалась к границам Польши и в этих околицах начали появляться солдаты, сбежавшие из плена, в том числе и в лесах около Лютутова и  Черниц. Молодого мужчину, идущего по дороге через лес в Борках Вальковских, заметил  житель этой деревни. Позже он рассказывал, что этот человек спросил его о дороге «на восток». Тадеуш С. пробовал объяснить беглецу, который выдавал себя за крестьянина, так как имел при себе грабли, что надо все время идти прямо, в направлении Валькова и реки Варты. Но, видимо, он не совсем понял объяснения поляка, и, как позже оказалось, свернул в сторону Бембнова. О том, что произошло потом, нам удалось узнать из показаний жителей Шинкелова для Главной Комиссии по расследованию военных преступлений, а также из воспоминаний тех, кому жандармы приказали отвезти тело Николая Дроздова на приходское кладбище и похоронить (Вавжинец Пабаняк, Бронислав Рабиковский).

Для нас, жителей Шинкелова, исключительно важны слова внучки Николая Дроздова:
«Я очень счастлива и огромное вам спасибо за такой подарок судьбы. Я очень счастлива, что мой дедушка по прошествию стольких лет наконец- то нашелся. Спасибо вам за то, что вы есть.
Я почти две недели плакала, и любовалась, и по сто раз все читала. Огромное спасибо и низкий поклон всем вам!»


Мы, в свою очередь, также благодарим госпожу Нелли Хомякову за предоставленные сведения,  фотографии и  сердечные слова благодарности для жителей Шинкелова. Вот только очень жаль, что не все из тех, кто приносил цветы и свечи на могилу «Неизвестного солдата»,  дождались времени, когда стала известна его фамилия и нашлись  родственники.

Известный и любимый также в Польше поэт, актер и бард  Владимир Высоцкий посвятил одну из своих песен солдатам, которые не вернулись с войны, и тем кто ждал и не дождался. Песня называется «Он вчера не вернулся из боя» и начинается словами «Почему все не так, вроде все как всегда...»

Tłumaczenie: Tatiana PotiyNiżej galeria zdjęć przekazanych nam przez wnuczkę Mikołaja Drozdowa, a córkę Ałły Nikołajewnej, mieszkającą w Moskwie Nelli Wiktorowną.Mikołaj Drozdow (zdjęcie  z Archiwum)Żona Mikołaja Drozdowa Dikariowa Nastasja IgnatownaCórka M. Drozdowa EugeniaCórka M. Drozdowa AllaCórka M. Drozdowa Alla z NelliWnuczka M. Drozdowa Nelli ze zdjęciem dziadka (kwiecień 2016r.)  Przeczytaj również:  
  Są takie groby - Bożena Rabikowska. "Kurier Wieluński" z dnia 16.02.2001 r.
  Porządkowanie grobu Drozdowa
  Odsłonięcie tablicy nagrobnej
  Oto różne oblicza wieluńskiej historii XX wieku…
  1. września 1939 r. o godz. 4.40
  Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
  Inwazja sowiecka 17 września 1939 roku. Rocznica
  Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
  APEL OFIAR. Relacja z uroczystości
  Zaproszenie na odsłonięcie tablicy na grobie NN żołnierza


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Ogłoszenia parafialne

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości
Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Żołnierze wojny polsko - bolszewickiej

Na uroczystość 90. rocznicy
Cudu nad Wisłą
opracowano
biogramy żołnierzy z parafii
Szynkielów biorących udział
w wojnie
polsko - bolszewickiej.
Autorką opracowania
jest Bożena Rabikowska


Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe