Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
19 Lipca 2024, Wincentego, Marcina, Wodzisława
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..


    budowa geologiczna terenu gminy 

Budowa geologiczna
Najstarszymi nawierconymi utworami są mułowce dolomityczne oraz sól kamienna i anhydryty permu (cechsztyn).  Na osadach permu leżą utwory triasu reprezentowane przez piaskowce, mułowce, wapienie, dolomity, łupki i margle dolomityczne. Miąższość osadów triasu wynosi około 1000 m. Utwory jury to łupki ilaste, mułowce i piaskowce drobnoziarniste. Litologicznie podobnie wykształcona jest jura środkowa (dogger) z tym, że jej górne piętra budują dolomity i wapienie piaszczyste. Jurę górną (malm) budują natomiast margle i wapienie.
Prawie w całości strop utworów mezozoicznych na terenie gminy przykryty jest utworami trzeciorzędowymi, które na terenie województwa sieradzkiego występują jedynie w formie płatów. Wykształcone są one w postaci drobnoziarnistych często zailonych piasków oraz iłów szarych, niebieskich i zielonych. Cały obszar gminy pokryty jest utworami czwrtorzędowymi przeważnie pochodzenia plejstoceńskiego. Głównymi utworami plejstocenu są gliny zwałowe, piaski rzeczne i wodnolodowcowe.  Najmłodszymi utworami są piaski rzeczne, piaski wydmowe, mady oraz torfy powstałe w okresie holocenu.

Rzeźba terenu i krajobraz
(pole, drzewo, strumień, łąka, rzeka, bagno, wydma, skarpa, wąwóz, jar, wzgórze, dolina, itd.)
Rzeźba terenu Gminy Konopnica została ukształtowana, tak jak przeważająca część obszaru Polski, w czasie ostatniego zlodowacenia. Centralne miejsce zajmuje dolina Warty wraz z pradoliną i terasami rzecznymi. Terasy zalewowe powstały w wyniku najmłodszej akumulacyjnej działalności rzeki i występują po obu jej stronach w bezpośrednim sąsiedztwie jej koryta. Towarzyszą im terasy nadzalewowe i terasy wyższe, które nie tworzą ciągłych poziomów a występują tylko fragmentarycznie. Zasadniczą część powierzchni po obu stronach doliny Warty zajmuje, miejscami lekko pofałdowana, wysoczyzna polodowcowa. Najwyraźniejszy akcent w krajobrazie Gminy stanowią wzgórza powstałe w wyniku działalności fluwioglacjalnej, których wysokości względne wynoszą od 15 do 30 m. W wydmach na powierzchni wysokiej terasy Warty pomiędzy Szynkielowem a Rychłocicami oprócz osadów polodowcowych wśród utworów czwartorzędowych występuja piaski eroliczne*. W krajobrazie Gminy Konopnica dominują tereny płaskorówninne o nieznacznym nachyleniu (ok. 1%), a jedynie fragmentarycznie w obrębie wzgórz kemowych i w strefie pradoliny Warty spadki wzrastają do więcej niż 10%, zwiększając intensywność rzeźby. Pagórki kemowe wraz z wyższymi partiami wysoczyzny polodowcowej stanowią wododział Warty i Niecieczy. Ta druga rzeczka, kapryśna towarzyszka Warty, porzuciła niegdyś swą towarzyszkę dla swej nowej miłości, Grabii.

Żródła:
/częściowy przedruk dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Konopnica z 1997r./
* Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. /Wieluń 2005/


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe